เว็บไซต์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 08 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ 27 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก 18 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร(ภาคเสาร์-อาทิตย์) 18 พ.ย. 64
ตารางการเรียนการสอน Onsite และ Online ทุกระดับ 14 พ.ย. 64
ประกาศตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ) 14 พ.ย. 64
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ 04 พ.ย. 64
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 03 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา 02 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 02 พ.ย. 64
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพุทธนวัตกรรม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ภาพกิจกรรม
งานทรัพย์สินและพัสดุ
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 521 ลว 30 ต.ค.2562 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค กรท 0433.3 ว173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน
มาตรฐานครุภัณฑื เดือนธันวาคม _2563
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 115 ลว 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา เวชาภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ COVID-19
หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2 ว 214 ลว 18 พ.ค.2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะของพัสดุ
วารสารปัญญาปณิธาน TCI ฐาน ๒
วารสารปัญญาปณิธาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ รางวัล "นาคธรรมจักร" คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔
พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ รางวัล “กินรีทอง มหาชน” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ
พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย รางวัล "นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔
พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รางวัล "นาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ" ประจำปี ๒๕๖๔
พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รางวัล ญาณสังวร "คนดีศรีสยาม" ประจำปี ๒๕๖๓
บริการวิชาการแก่สังคม
การวิจัย : ทิศทางของการจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา
ตามรอยพระยุคลบาท : ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับแนวทางการปรองดองของสังคมไทย
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตหนองคาย
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หอพุทธศิลป์
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปโครงการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒
สรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สรุปโครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พธ.บ. สู่ความสำเร็จในอาชีพ” (ภายใต้โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก 2562)
สรุปโครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 2562
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2013
ปรับปรุง 08/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 1352215
Page Views 2458128
โทรทัศน์ MCU TV
วิทยุ มจร FM ๘๙.๕๐ MHz
You Tubeมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th