เลขที่ ๒๑๙  หมู่ที่ ๓  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  
โทรศัพท์. ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒ 
เข้าสู่หน้าหลัก