ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.9 KB
มคอ ๓ คณิตศาสตร์เบื้องต้น 1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.87 KB
มคอ 3 เศรษฐศาสตร์เบื้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.73 KB
มคอ. ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179 KB
มคอ. ๓ เทศกาลและพิธีกรรม 1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.47 KB
มคอ. ๓ พระไตรปิฎกศึกษา 1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.45 KB
มคอ๓ ประวัติพระพุทธศาสนา 1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.22 KB
มคอ๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดม 1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.98 KB
มคอ ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.55 KB
มคอ ๓ กฏหมายทั่วไป 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.08 KB
มคอ ๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.38 KB
มคอ ๓ การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.38 KB
มคอ ๓ งานวิจัยและวรรณณกรรมฯ 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.28 KB
มคอ ๓ งานวิจัยและวรรณณกรรมฯ 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.28 KB
มคอ ๓ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.62 KB
มคอ ๓ วรรณคดีบาลี 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.77 KB
มคอ. ๓ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.4 KB
มคอ. ๓ รายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.59 KB
000 145 บาลีไวยากรณ์ 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.36 KB
มคอ ๓ การเมืองกับการปกครองของไทย 2-60า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.21 KB
มคอ ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ2 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.07 KB
มคอ ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ2 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.07 KB
มคอ ๓ ปรัชญาเบื้องต้น 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.56 KB
มคอ ๓ ปรัชญาเบื้องต้น 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.56 KB
มคอ ๓ พระวินัยปิฎก 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.29 KB
มคอ ๓ พระสุตตันตปิฎก 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.45 KB
มคอ ๓ ภาษาศาสตร์ 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.84 KB
มคอ ๓ ภาษาศาสตร์ 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.07 KB
มคอ. ๓ วัฒนธรรมไทย 2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.29 KB
มคอ ๓ ศาสนาทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.34 KB
มคอ ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 2-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.55 KB
45 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ5 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.22 KB
๑๐๑ ๓๐๗ พุทธปรัชญาเถรวาท 3-1-61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.97 KB
101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระพไตรปิฎก 3-1- 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.7 KB
101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 3-1- 60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.41 KB
มคอ ๓ ปรีบเทียบเถรวาท มหายาน 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.5 KB
มคอ ๓ ธรรมบทศึกษา 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.42 KB
มคอ ๓ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.56 KB
มคอ ๓ พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.56 KB
มคอ ๓ พุทธกับวิทยาศาสตร์ 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.95 KB
มคอ ๓ พุทธกับวิทยาศาสตร์ 3-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.89 KB
๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา 3-2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.46 KB
๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา 3-2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.46 KB
๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา 3-2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.46 KB
สา๑๐๑ ๓๐๙ วิสุทธิมัคคศึกษา 3-2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.46 KB
101 310 นิเทศศาสตร์ 3-2-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.95 KB
๑๐๑ ๓๑๒ พระสูตรมหายาน 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.35 KB
101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.31 KB
101 404 ธรรมประยุกต์ 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.07 KB
101 405 พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.36 KB
101 413 พุทธศิลปะ 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.82 KB
๑๐๑ ๔๑๔ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษชั้นสูง 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.7 KB
101 431 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั้งยื่น 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.9 KB
406 310 การจัดการสาธารณูปการ 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.51 KB
มคอ ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
มคอ๓ พระพุทธศาสนาเถรวาท 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.82 KB
มคอ๓ พระพุทธศาสนาเถรวาท 4-1-60
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.82 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th