ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
000 109 ศาสนาทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126 KB
000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183 KB
000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.5 KB
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.5 KB
000 147 พระไตรปิฎกศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170 KB
000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152 KB
000 262 ธรรมนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
200 101 ความเป็นครูวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.5 KB
000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.92 KB
203-305 ภาษาและวัฒนธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148 KB
SP 101 วิชา บาลีไวยากรณ์ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.5 KB
SP 103 วิชา บาลีไวยากรณ์ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
SP102 วิชา บาลีไวยากรณ์ ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136 KB
000 102 กฏหมายทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124 KB
000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.5 KB
000 139 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.95 KB
000 153 ธรรมภาคปฎิบัติ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139 KB
000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.5 KB
000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154 KB
000 263 งานวิจัยและวรรณณกรรมทางพระพุทธศาสนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144 KB
200 204 จิตวิทยาสำหรับครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130 KB
200 205 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
203 305 ประวัติศาสตร์เอเซีย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164 KB
SP-107 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.04 KB
SP-108 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.79 KB
SP-109 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.98 KB
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ5_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.5 KB
200 307 การจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.5 KB
203 306 ภูมิศาสตร์กายภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156 KB
203 307 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.5 KB
203 308 เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137 KB
203 309 ประวัติศาสตร์โลก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.5 KB
203 310 การประกันคุณภาพการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.5 KB
203 315 ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาประชากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.5 KB
000 357 ธรรมะภาคปฏิบัติ7
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159 KB
200 411 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181 KB
203 314 พุทธปัชญาการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
203 417 การสอนสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138 KB
203 418 การวิจัยทางสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145 KB
203 419 ภูมิศาสตร์อาเซียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
203 424 เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158 KB
203 429 นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
203 430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.88 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th