สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.5 KB
มคอ ๓ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225 KB
มคอ ๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330 KB
มคอ ๓ ปรัชญาเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.5 KB
มคอ ๓ ภาษาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.5 KB
มคอ. ๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.5 KB
มคอ. ๓ พระไตรปิฎกศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426 KB
มคอ ๓ SP 101
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.5 KB
มคอ๓ SP102
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320 KB
มคอ๓ SP 103
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316 KB
มคอ๓ ประวัติพระพุทธศาสนา
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย มคอ. 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299 KB
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย มคอ. 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.5 KB
33 000 144 วรรณคดีบาลี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343 KB
มคอ.3- กฏหมายทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.5 KB
มคอ ๓ งานวิจัยและวรรณณกรรมฯ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395.5 KB
41 000 253 มคอ. ๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.5 KB
มคอ. 3 แต่งแปลบาลี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.5 KB
๓๐๗ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ (1)มอค.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.5 KB
๓๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.5 KB
มคอ.๓โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.5 KB
มคอ.๓ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.5 KB
มคอ.๓ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254 KB
มคอ3การสื่อความหมายระหว่างชนต่างชาติวัฒณธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.5 KB
๔๐๔ การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา (1)มคอ.๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253 KB
มคอ 3 การแปลเฉาพาะด้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268 KB
มคอ 3การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.5 KB
มคอ.๓ การออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.5 KB
มคอ.๓การเขียนอังกฤษเชิงวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.5 KB
มคอ.๓สถานที่สำคัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285 KB
มคอ.๓สนทนาธรรมและกรรมฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288 KB