สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)
600 101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.7 KB
600 104 พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.26 KB
600 102 พุทธปรัชญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.11 KB
602 106 พุทธศาสนาเถรวาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.91 KB
602 304 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.34 KB
102 306 การใช้ภาษาบาลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.25 KB
602 309 สัมมนาพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.88 KB
602 307 พุทธศาสนามหายาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.38 KB