ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)
600 101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.87 KB
600 104 พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.53 KB
600 102 พุทธปรัชญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.56 KB
602 106 พุทธศาสนาเถรวาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.8 KB
602 304 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.78 KB
102 306 การใช้ภาษาบาลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.34 KB
602 309 สัมมนาพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.17 KB
602 307 พุทธศาสนามหายาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.21 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th