สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
มคอ พระวินัยปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.82 KB
มคอ พระสุตตันตปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.15 KB
มคอ 3 ธรรมนิเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.88 KB
มคอ 3 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.77 KB
มคอ 3 เทศกาลและพิธีกรรมทาพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.83 KB
มคอ 3 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.4 KB
มคอ 3 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.44 KB
มคอ 3 SP 105 แปลบาลีเป็นไทยฯ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.15 KB
มคอ 3 SP 104 บาลีไวยากรณ์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.89 KB
มคอ 3 SP 106 แปลบาลีเป็นไทยฯ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.32 KB
มคอ 3 ศาสนาทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.86 KB
มคอ 3 SP 110 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.81 KB
มคอ 3 SP 111 วากยสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.9 KB
มคอ 3 SP 112 ฉันทลักษณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.11 KB
มคอ 3 000 150 พระอภิธรรมปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.6 KB
มคอ 3 000 101 มนุษย์กับสังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.12 KB
มคอ 3 000 114 ภาษากับการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.38 KB
มคอ 3 000 146 แต่งแปลบาลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.88 KB
มคอ 3 000 231 วัฒนธรรมไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.2 KB
มคอ 3 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่สารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.19 KB
มคอ 3 000 238 สถิติเบื้องต้นและงานวิจัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.5 KB
มคอ 3 000 145 บาลีไวยากรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.18 KB
มคอ 3 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.2 KB
มคอ 3 000 103 การเมืองการปกครองไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.7 KB
มคอ 3 วิสุทธิมัคคศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.87 KB
มคอ 3 101 311 พระพุทธศาสนามหายาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.15 KB
มคอ 3 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.38 KB
มคอ 3 101 323 พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.48 KB
มคอ 3 101 324 ชีวิตและผลงานปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.26 KB
มคอ 3 000 356 ธรรมะภาคปฏบัติ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.53 KB
มคอ 3 101 325 พุทธธรรมกับสังคมไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.4 KB
มคอ 3 101 429 พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.2 KB
มคอ 3 101 417 สัมมนาพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.21 KB
มคอ 3 101 416 ศึกษาอิสระทางพระพุทธศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.35 KB
มคอ 3 101 423 มังคลัตถทีปนี
มคอ 3 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.56 KB
มคอ 3 101 403 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.33 KB
มคอ 3 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.05 KB
มคอ 3 พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.04 KB
มคอ 3 101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.37 KB
มคอ 3 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.56 KB
มคอ 3 101 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.44 KB