ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
000 108 ปรัชญาเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.5 KB
000 117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.5 KB
000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98 KB
000 148 พระวินัยปิฎก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155 KB
000 149 พระสุตตันตปิฎก_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143 KB
000 158 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.5 KB
000 211 วัฒนธรรมไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
000 361 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118 KB
000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ2_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
200 149 หลักการและปรัชญาการศึกษา_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194 KB
SP 104 บาลีไวยากรณ์เสริม 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
SP 105 บาลีไวยากรณ์เสริม 5_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123 KB
SP 106 บาลีไวยากรณ์เสริม 6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.5 KB
000 101 มนุษย์กับสังคม_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122 KB
000 114 ภาษากับการสื่อสาร_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127 KB
000 150 พระอภิธรรม__
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.5 KB
000 254 ธรรมภาคปฎิบัติ ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.5 KB
200 206 การพัฒนาหลักสูตร_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.5 KB
203 201 ประวัติศาสตร์ไทย_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
203 202 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.5 KB
203 203 ประชากรศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223 KB
203-307 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.5 KB
SP 110 แปลไทยเป็นบาลีแปลบาลีเป็นไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.37 KB
SP 111 วากยสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 461.23 KB
SP 112 ฉันทลักษณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.08 KB
000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.5 KB
200 309 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157 KB
203 310 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.5 KB
203 311 ประวัติศาสตร์ยุโรป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
203 312 เศษฐศาสตร์เบื้องต้น_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123 KB
203 313 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.5 KB
203 316 การปกครองส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133 KB
203 401 ประวัติศาสตร์อเมริกา_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.5 KB
200 308 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159 KB
200 431 สัมมนาสังคมศึกษา_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150 KB
203 420 การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา_
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 317.94 KB
203 422 การจัดการทรัยาพรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
203 425 เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก_
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.5 KB
203 426 ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.5 KB
203 428 พระพุทธศาสนากับสังคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142 KB
200 412 มคอ ๔ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพประสบการณ์ระหว่างเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177 KBมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th