สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มคอ.๓ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287 KB
มคอ ๓ ภาษาอังกฤษชั้นสูง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.5 KB
มคอ. ๓ พระสุตตันตปิฎก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 391 KB
มคอ. ๓ เทศกาลและพิธีกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244 KB
มคอ. ๓ พระวินัยปิฎก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281 KB
มคอ. ๓ รายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 366.5 KB
มคอ. ๓ ศาสนาทั่วไป ปี ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227 KB
มคอ.3 ธรรมนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199 KB
มคอ.๓ SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์เสริม ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.5 KB
มคอ.๓ SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.5 KB
มคอ.๓ SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.5 KB
มคอ. ๓ พระอภิธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276 KB
มคอ. ๓ ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.5 KB
มคอ ๓ ภาษากับการสื่อสาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.5 KB
มคอ.๓การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.5 KB
มคอ.๓วรรณกรรมทางพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221 KB
มคอ ๓ มนุษย์กับสังคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264 KB
มคอ.๓ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.5 KB
มคอ ๓ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300 KB
มคอ.3 หลักการแปล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.5 KB
มคอ.๓การอ่านเชิงวิเคราะห์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.5 KB
มคอ.๓การอ่านและการเขียนเชิงอภิปราย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.5 KB
มคอ.๓สัมนาพุทธศาสนาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291 KB
มอค 3การฟังอังกฤษเฉพาะด้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271 KB
มคอ.๓ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290 KB
มคอ.๓ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.5 KB
มคอ.๓การพูดภาษาอังกฤษในชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.5 KB
มคอ.๓ภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.5 KB
มคอ.๓ ศึกษาเปรียบเทียบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304 KB
มคอ.๓ ศึกษาอิสระอังกฤษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.5 KB