การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM เรื่อง "การพัฒนากระบวนการทำงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและแบบการมีส่วนร่วมตามพันธกิจและความรับผิดชอบของส่วนงาน"
 
การจัดการความรู้ KM เรื่อง "การพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย"