ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์
ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์
๑. ประวัติความเป็นมา
           มติคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ส่วนงานจัดการศึกษาดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยประจำส่วนงาน และให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
           พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาเขตหนองคาย เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยประจำส่วนงาน ชื่อ "ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์" และเปิดบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "ทุนสนับสนุนวิจัยพุทธศาสตร์นาคินทร์"
            พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งการโอนเงินสนับสนุนหน่วยวิจัยประจำส่วนงาน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
    
๒. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ในท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับชาติ
          ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
          ๓. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่าย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน
          ๔. เพื่อส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้ใหม่
          ๕. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในการกำกับดูแลการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยในวิทยาเขตหนองคาย

๓. ลักษณะกิจกรรม
          การสร้างนักวิจัย เพื่อการจัดทำวารสารการวิจัย เครือข่ายการวิจัย สัมมนาการวิจัย และเป็นการประงานงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรในการดูแลและจัดตั้งศูนย์ประสานวิจัยเพื่อผลิตผลงานด้านวิจัยด้านพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มความรู้  เช่น การวิจัยคัมภีร์และหลักธรรมทางพุทธศาสนา, การวิจัยประยุกต์หลักธรรม, การวิจัยส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์, การวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆกับพระพุทธศาสนา, การวิจัยการเรียนการสอนและวิจัยสถาบันและการวิจัยเชิงพื้นที่

๔. คณะกรรมการ
         กรรมการที่ปรึกษา
(๑)    รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
(๒)    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(๓)    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(๔)    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
(๕)    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
         กรรมการบริหาร
(๑)    ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ                                        ประธานกรรมการ
(๒)    ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย                    กรรมการ
(๓)    รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย               กรรมการ
(๔)    ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน                             กรรมการ
(๕)    ผศ.ดร.เจษฎา มูลยาพอ                                          กรรมการ
(๖)    ผศ.ดร.สมเดช นามเกตุ                                           กรรมการ
(๗)    ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทองวาด                                           กรรมการ
(๘)    ผศ.ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก                                          กรรมการ
(๙) พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ, ผศ.ดร.                              กรรมการ
(๑๐) พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโน, ผศ.ดร.                           กรรมการ
(๑๑) รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๒) รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๓) ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๔) ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๕) รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ                                   กรรมการและเลขานุการ
(๑๖) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ                              กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๗) ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย                                 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
        ผู้ประสานงาน
(๑) ดร.เกษฎา ผาทอง                                                   ผู้ประสานงานวิทยาเขตหนองคาย