ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน
สุภาษิต ปรัชญา ปณิธาน