หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
  • ระดับประกาศนียบัตร
 
เปิดสอน ๒ หลักสูตร คือ
 
 
  • ระดับปริญญาตรี
 
เปิดสอน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ๔ คณะ/สาขาวิชา ดังนี้
๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
๓) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ระดับปริญญาโท
เปิดสอน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ๑ คณะ/สาขาวิชา คือ
  • ระดับปริญญาเอก
                เปิดสอน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) ๑ คณะ/สาขาวิชา คือ