รายงานการวิจัย
การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนวิจัยและผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
พุทธจริยศาสตร์สำหรับบทบาทของมนุษยชาติ : กรณีศึกษา รัฐ-บ-ว-ร จังหวัดหนองคาย
พุทธจริยศาสตร์สำหรับบทบาทของมนุษยชาติ : กรณีศึกษา รัฐ-บ-ว-ร จังหวัดหนองคาย
ศึกษาเชิงสำรวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย
ศึกษาเชิงสำรวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย
การประยุกต์ใช้หลักคำสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี
การประยุกต์ใช้หลักคำสอนด้านนิเวศวิทยาในพระไตรปิฎกเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี
ศึกษาเชิงสำรวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย
ศึกษาเชิงสำรวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอเมืองหนองคาย ด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอเมืองหนองคาย ด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๓
บทบาทของพระนิสิตที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
บทบาทของพระนิสิตที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธจังหวัดอุดรธานีที่มีต่อหลวงพ่อนาค วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ศึกษาความสัมพันธ์ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมเจ้าแม่สองนางกับการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย
ศึกษาความสัมพันธ์ความเชื่อเรื่องพิธีกรรมเจ้าแม่สองนางกับการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนาทั่วไปที่จัดการเรียนรู้แบบใชัปัญหาเป็นฐาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศาสนาทั่วไปที่จัดการเรียนรู้แบบใชัปัญหาเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.17 MB
พัฒนาการจุดประสงคืของการบวชในพระพุทะศาสนา
พัฒนาการจุดประสงคืของการบวชในพระพุทะศาสนา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.58 MB
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชาศาสนาทั่วไปที่ใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชาศาสนาทั่วไปที่ใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.55 MB
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชาศาสนาทั่วไปที่ใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชาศาสนาทั่วไปที่ใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.58 KB
รายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB
รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ของแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย
รายงานการวิจัย ความสัมพันธ์ของแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนการสอนวิชาศึกษาอิสระทางพุทะศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนการสอนวิชาศึกษาอิสระทางพุทะศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
รายงานการวิจัย การประเมินการฝึกอบรมวิปัสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี 2556
รายงานการวิจัย การประเมินการฝึกอบรมวิปัสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ประจำปี 2556
รายงานการวิจัย การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี
รายงานการวิจัย การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาความยากจนของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรธานี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.08 KB
รายงานการวิจัย นิราศหนองคาย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเดนทางวรรณคดีและประเดนทางประวัติศาสตรืวีระกรรมปราบฮ้อ
รายงานการวิจัย นิราศหนองคาย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเดนทางวรรณคดีและประเดนทางประวัติศาสตรืวีระกรรมปราบฮ้อ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.42 KB
รายงานการวิจัย การศึกษาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
รายงานการวิจัย การศึกษาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสานเรื่องสังข์ศิลป์ชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.39 KB
รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.58 KB
รายงานการวิจัย รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ
รายงานการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.16 KB
รายงานการวิจัย บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย
รายงานการวิจัย บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.09 KB
รายงานการวิจัย การศึกษาพุทธศาสนาเพื่อสังคมตามแนวทางของสำนักปฏิบัติธรรมอินทร์แปลงธรรมสถาน ตำบลประโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รายงานการวิจัย การศึกษาพุทธศาสนาเพื่อสังคมตามแนวทางของสำนักปฏิบัติธรรมอินทร์แปลงธรรมสถาน ตำบลประโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.25 KB
รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
รายงานการวิจัย พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.84 KB
รายงานการวิจัย การประเมินผลการฝึกอบรมวิปัสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ปีการศึกษา 2555
รายงานการวิจัย การประเมินผลการฝึกอบรมวิปัสนากัมมัฏฐานของพระนิสิต ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.74 KB
รายงานการวิจัย ศึกษาวิเคราะห์การคารวะบูชาตามนัยพระไตรปิฏกในพระพุทธศาสนาเถรวาท
รายงานการวิจัย ศึกษาวิเคราะห์การคารวะบูชาตามนัยพระไตรปิฏกในพระพุทธศาสนาเถรวาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.92 KB
รายงานการวิจัย บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.46 KB
รายงานการวิจัย การเปรียบเทียบนิพพานในพระพุทะศาสนาเถรวาทกับโมกษะศาสนาฮินดู
รายงานการวิจัย การเปรียบเทียบนิพพานในพระพุทะศาสนาเถรวาทกับโมกษะศาสนาฮินดู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.77 KB
รายงานการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกิจการการพัฒนาในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
รายงานการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกิจการการพัฒนาในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.23 KB