มจร หนองคายในอดีต
มจร หนองคายในอดีต
เป็นการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย บันทึก ภาพถ่าย และเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จัดแสดงเป็น Collection พิเศษ ที่ชั้น ๒ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ