ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
มจร หนองคายในอดีต
มจร หนองคายในอดีต
เป็นการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประกอบด้วย บันทึก ภาพถ่าย และเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จัดแสดงเป็น Collection พิเศษ ที่ชั้น ๒ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th