หนังสือหายาก
หนังสือหายาก
หนังสือโบราณและสิ่งพิมพ์หายาก ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป (พ.ศ.๒๕๐๐-ย้อนหลัง) 
ต้นฉบับจัดแสดงเป็น Collection พิเศษ ที่ชั้น ๒ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ