ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการสรุปโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 55.18 KB 130
การสั่งเครื่องแบบครุย มจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.64 KB 309
เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารย์ไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.2 KB 102
ภาระงานอาจารย์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารยไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 78
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 201มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th