ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการสรุปโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 55.18 KB 365
การสั่งเครื่องแบบครุย มจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.64 KB 4607
แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับปริญญาโท,เอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.95 KB 131
แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.53 KB 129
แบบฟอร์มสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.56 KB 143
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 53
เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 410
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารย์ไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.2 KB 410
ภาระงานอาจารย์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารยไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 282
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 224
หลักสูตร
อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.05 KB 190
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.07 KB 195
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.05 KB 200
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.51 KB 200
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.97 KB 265
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.42 KB 185
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 181
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 200
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.08 KB 198
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
แบบขอใช้อาคารสถานที่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.2 KB 173
แบบขอใช้ยานพาหนะ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.7 KB 163
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่องอัตราค่าบำรุงยานพาหนะและสถานที่ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.32 KB 155
เอกสารดาวน์โหลดคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม(สำหรับนิสิตคฤหัสถ์)
คู่มือปฏิบัติงานบริการสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 751.5 KB 161
ใบรองปกปฏิบัติงานบริการสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 159
ใบคำร้อง ปฏิบัติงานบริการสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 150
ใบขอย้าย สถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.72 KB 146