ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนที่การเดินทาง JPEG Image ขนาดไฟล์ 110.13 KB 261
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.31 KB 395
แบบฟอร์มใบลา 157
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.29 KB 127
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.76 KB 98
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 387.57 KB 103
เอกสารประกอบการสรุปโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 55.18 KB 55
รายชื่อนิสิตที่ค้างชำระค่าบำรุงกายศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคปกติ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.57 KB 55
รายชื่อนิสิตที่ค้างชำระค่าบำรุงกายศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 (ภาคพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.63 KB 53
ใบรายงานตัวนิสิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.23 KB 26
การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 141
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 823.86 KB 121
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.46 KB 62
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 119
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 111
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 142
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.42 KB 99
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 57
เอกสารประกอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ
เอกสารประกอบโครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 24มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th