ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการสรุปโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 55.18 KB 508
การสั่งเครื่องแบบครุย มจร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 785.64 KB 5394
แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับปริญญาโท,เอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.95 KB 284
แบบฟอร์มสมัครเรียนระดับตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.53 KB 269
แบบฟอร์มสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.56 KB 298
คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 238
เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.68 KB 540
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารย์ไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.2 KB 563
ภาระงานอาจารย์-ผช ฝ่ายประกันคุณภาพ-อาจารยไฉไลฤดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 414
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ
ข้อมูลพื้นฐานสำนักวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 388
หลักสูตร
อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.05 KB 325
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.07 KB 331
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.05 KB 333
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.51 KB 335
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.97 KB 406
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.42 KB 320
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.97 KB 317
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ.2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 338
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.08 KB 335
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
แบบขอใช้อาคารสถานที่ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.2 KB 308
แบบขอใช้ยานพาหนะ 62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.7 KB 304
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่องอัตราค่าบำรุงยานพาหนะและสถานที่ พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.32 KB 299
เอกสารดาวน์โหลดคู่มือบริการวิชาการแก่สังคม(สำหรับนิสิตคฤหัสถ์)
คู่มือปฏิบัติงานบริการสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 751.5 KB 299
ใบรองปกปฏิบัติงานบริการสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.36 KB 296
ใบคำร้อง ปฏิบัติงานบริการสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 43.18 KB 294
ใบขอย้าย สถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคม Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.72 KB 280