ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓
( จำนวน 115 รูป / ดู 84 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 72 รูป / ดู 319 ครั้ง )
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาประจำการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 32 รูป / ดู 265 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกประจำการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 50 รูป / ดู 222 ครั้ง )
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญาตรีประจำการศึกษา ๒๕๖๔
( จำนวน 130 รูป / ดู 424 ครั้ง )
สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,ปริญญาโท,ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒
( จำนวน 136 รูป / ดู 560 ครั้ง )
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
( จำนวน 34 รูป / ดู 452 ครั้ง )
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
( จำนวน 17 รูป / ดู 289 ครั้ง )
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
( จำนวน 24 รูป / ดู 458 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙
( จำนวน 148 รูป / ดู 1773 ครั้ง )