ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบประเมิน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ในวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผลการตรวจประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2561,17:58   อ่าน 123 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th