ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ ผู้สั่งสอนและให้ปัญญาแก่ศิษย์ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2561,18:09   อ่าน 205 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th