ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงน้ำใจนักกีฬา"
( จำนวน 0 รูป / ดู 455 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงเอ็ม ซี ยู เกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 423 ครั้ง )
โครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราชและโครงการวันบุรพาจารย์รำลึก
( จำนวน 0 รูป / ดู 391 ครั้ง )
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
( จำนวน 29 รูป / ดู 1013 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
( จำนวน 46 รูป / ดู 1540 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสันติสุข
( จำนวน 76 รูป / ดู 2118 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 54 รูป / ดู 1602 ครั้ง )
การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 29 รูป / ดู 1182 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
( จำนวน 31 รูป / ดู 1608 ครั้ง )
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
( จำนวน 42 รูป / ดู 1703 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th