ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ครั้งที่ ๘ "หนองคายเกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 785 ครั้ง )
สัตว์นำโชคประจำการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ หนองคายเกมส์
( จำนวน 0 รูป / ดู 520 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงหนองคายเกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 447 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงเลือดสีชมพู"
( จำนวน 0 รูป / ดู 440 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงมหาจุฬาสามัคคี"
( จำนวน 0 รูป / ดู 418 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงน้ำใจนักกีฬา"
( จำนวน 0 รูป / ดู 510 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงเอ็ม ซี ยู เกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 475 ครั้ง )
โครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราชและโครงการวันบุรพาจารย์รำลึก
( จำนวน 0 รูป / ดู 445 ครั้ง )
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
( จำนวน 29 รูป / ดู 1225 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
( จำนวน 46 รูป / ดู 1878 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th