ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ครั้งที่ ๘ "หนองคายเกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 727 ครั้ง )
สัตว์นำโชคประจำการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ หนองคายเกมส์
( จำนวน 0 รูป / ดู 481 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงหนองคายเกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 402 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงเลือดสีชมพู"
( จำนวน 0 รูป / ดู 405 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงมหาจุฬาสามัคคี"
( จำนวน 0 รูป / ดู 387 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงน้ำใจนักกีฬา"
( จำนวน 0 รูป / ดู 479 ครั้ง )
เพลงประกอบการแข่งขันกีฬา มจร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๘ "เพลงเอ็ม ซี ยู เกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 440 ครั้ง )
โครงการมหาจุฬาเทิดพระเกียรติพระปิยมหาราชและโครงการวันบุรพาจารย์รำลึก
( จำนวน 0 รูป / ดู 417 ครั้ง )
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม
( จำนวน 29 รูป / ดู 1099 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
( จำนวน 46 รูป / ดู 1666 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th