ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสันติสุข
( จำนวน 76 รูป / ดู 2489 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 54 รูป / ดู 1912 ครั้ง )
การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
( จำนวน 29 รูป / ดู 1397 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
( จำนวน 31 รูป / ดู 1834 ครั้ง )
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
( จำนวน 42 รูป / ดู 1968 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 1029 ครั้ง )
พิธีถวายเทียนพรรษาสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 12 รูป / ดู 972 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
( จำนวน 18 รูป / ดู 915 ครั้ง )
พิธีลงนามถวายพระพรและมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 13 รูป / ดู 956 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่แท่นประทับ ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
( จำนวน 14 รูป / ดู 912 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th