ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 832 ครั้ง )
พิธีถวายเทียนพรรษาสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 12 รูป / ดู 851 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
( จำนวน 18 รูป / ดู 786 ครั้ง )
พิธีลงนามถวายพระพรและมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 13 รูป / ดู 846 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่แท่นประทับ ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
( จำนวน 14 รูป / ดู 782 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้พระราชินี ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 20 รูป / ดู 844 ครั้ง )
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณส
( จำนวน 62 รูป / ดู 2267 ครั้ง )
เพลงสาว มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 0 รูป / ดู 542 ครั้ง )
เพลงศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 0 รูป / ดู 479 ครั้ง )
อาคารสถานที่และภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 128 รูป / ดู 3365 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th