ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
( จำนวน 31 รูป / ดู 1722 ครั้ง )
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
( จำนวน 42 รูป / ดู 1832 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
( จำนวน 17 รูป / ดู 889 ครั้ง )
พิธีถวายเทียนพรรษาสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 12 รูป / ดู 911 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)
( จำนวน 18 รูป / ดู 854 ครั้ง )
พิธีลงนามถวายพระพรและมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 13 รูป / ดู 901 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่แท่นประทับ ณ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
( จำนวน 14 รูป / ดู 839 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้พระราชินี ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 20 รูป / ดู 918 ครั้ง )
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณส
( จำนวน 62 รูป / ดู 2450 ครั้ง )
เพลงสาว มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 0 รูป / ดู 566 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th