ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเทิดไท้พระราชินี ประจำปี ๒๕๕๖
( จำนวน 20 รูป / ดู 1025 ครั้ง )
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณส
( จำนวน 62 รูป / ดู 2673 ครั้ง )
เพลงสาว มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 0 รูป / ดู 585 ครั้ง )
เพลงศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 0 รูป / ดู 531 ครั้ง )
อาคารสถานที่และภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 128 รูป / ดู 4150 ครั้ง )








มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th