ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการ English Cam ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 237 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 240 ครั้ง )
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 239 ครั้ง )
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 107 รูป / ดู 1750 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
( จำนวน 8 รูป / ดู 198 ครั้ง )
โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 114 รูป / ดู 1853 ครั้ง )
โครงการวันไหว้ครู/สามีกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 184 รูป / ดู 2425 ครั้ง )
การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
( จำนวน 153 รูป / ดู 2235 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 112 รูป / ดู 1744 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 180 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th