ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 114 รูป / ดู 1070 ครั้ง )
โครงการวันไหว้ครู/สามีกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 184 รูป / ดู 1344 ครั้ง )
การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
( จำนวน 153 รูป / ดู 1299 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 112 รูป / ดู 993 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 112 ครั้ง )
พิธีทอดเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 107 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาจุฬามัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 22 รูป / ดู 332 ครั้ง )
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓
( จำนวน 170 รูป / ดู 1401 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 119 รูป / ดู 964 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 40 รูป / ดู 406 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th