ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 107 รูป / ดู 1326 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ
( จำนวน 8 รูป / ดู 171 ครั้ง )
โครงการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 114 รูป / ดู 1434 ครั้ง )
โครงการวันไหว้ครู/สามีกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 184 รูป / ดู 1903 ครั้ง )
การตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
( จำนวน 153 รูป / ดู 1772 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 112 รูป / ดู 1349 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 5 รูป / ดู 147 ครั้ง )
พิธีทอดเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 140 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาจุฬามัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 22 รูป / ดู 433 ครั้ง )
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓
( จำนวน 170 รูป / ดู 1849 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th