ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีทอดเทียนพรรษาและถวายสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 6 รูป / ดู 166 ครั้ง )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาจุฬามัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 22 รูป / ดู 539 ครั้ง )
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓
( จำนวน 170 รูป / ดู 2347 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 119 รูป / ดู 1776 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 40 รูป / ดู 640 ครั้ง )
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
( จำนวน 149 รูป / ดู 1862 ครั้ง )
กรมชลประทานลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 147 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลาปฏิบัติธรรม ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 137 ครั้ง )
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
( จำนวน 49 รูป / ดู 659 ครั้ง )
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)
( จำนวน 0 รูป / ดู 139 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th