ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 119 รูป / ดู 1413 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 40 รูป / ดู 525 ครั้ง )
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
( จำนวน 149 รูป / ดู 1420 ครั้ง )
กรมชลประทานลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 121 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลาปฏิบัติธรรม ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 112 ครั้ง )
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
( จำนวน 49 รูป / ดู 510 ครั้ง )
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)
( จำนวน 0 รูป / ดู 113 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 119 รูป / ดู 1357 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 110 ครั้ง )
รับรอง มจร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 103 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th