ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
( จำนวน 149 รูป / ดู 1037 ครั้ง )
กรมชลประทานลงพื้นที่สำรวจปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 10 รูป / ดู 94 ครั้ง )
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศาลาปฏิบัติธรรม ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 88 ครั้ง )
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
( จำนวน 49 รูป / ดู 367 ครั้ง )
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)
( จำนวน 0 รูป / ดู 87 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 119 รูป / ดู 980 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 84 ครั้ง )
รับรอง มจร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 78 ครั้ง )
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
( จำนวน 0 รูป / ดู 88 ครั้ง )
รับรองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน
( จำนวน 64 รูป / ดู 470 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th