ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 402 รูป / ดู 1779 ครั้ง )
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ๗ เมษายน ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 72 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 73 ครั้ง )
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 76 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 46 รูป / ดู 293 ครั้ง )
รับรอง มจร หน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง )
กิจกรรมรับรอง มจร หน่วยวิทยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 68 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 70 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th