ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 119 รูป / ดู 1756 ครั้ง )
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 132 ครั้ง )
รับรอง มจร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 135 ครั้ง )
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ร่วมกับ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
( จำนวน 0 รูป / ดู 155 ครั้ง )
รับรองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน
( จำนวน 64 รูป / ดู 807 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 402 รูป / ดู 3332 ครั้ง )
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ๗ เมษายน ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 106 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 125 ครั้ง )
สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 123 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th