ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 402 รูป / ดู 338 ครั้ง )
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ๗ เมษายน ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง )
โครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง )
แนะแนวการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง )
สอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 17 ครั้ง )
รับรอง มจร หน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง )
กิจกรรมรับรอง มจร หน่วยวิทยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 13 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th