ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
การประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
( จำนวน 0 รูป / ดู 122 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 46 รูป / ดู 526 ครั้ง )
รับรอง มจร หน่วยวิทยบริการ จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 141 ครั้ง )
กิจกรรมรับรอง มจร หน่วยวิทยบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน
( จำนวน 0 รูป / ดู 120 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 125 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสันติสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 22 รูป / ดู 365 ครั้ง )
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
( จำนวน 15 รูป / ดู 309 ครั้ง )
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) งบประมาณ ๒๕๖๒
( จำนวน 23 รูป / ดู 504 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายโดยการนำของท่านพระอาจารย์พระราชรัตนาลงกรณ์ (รองอธิ
( จำนวน 23 รูป / ดู 910 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพในการศึกษา
( จำนวน 411 รูป / ดู 7794 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th