ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 514 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘ [คฤหัสถ์]
( จำนวน 7 รูป / ดู 541 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 158 รูป / ดู 3400 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 39 รูป / ดู 1062 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มจร ครั้งที่ ๑๐ "อุบลราชธานีเกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 346 ครั้ง )
พิธีเกษีณอายุราชการบุคลากร มจร วิทยาเขตหนองคาย ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 313 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญ "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" ประดิษฐานบนหอพุทธศิลป์
( จำนวน 0 รูป / ดู 292 ครั้ง )
พิธีวางพวงมาพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 261 ครั้ง )
สอบวัดผลการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 321 ครั้ง )
โครการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 449 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th