ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 158 รูป / ดู 2939 ครั้ง )
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 39 รูป / ดู 959 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาบุคลากร มจร ครั้งที่ ๑๐ "อุบลราชธานีเกมส์"
( จำนวน 0 รูป / ดู 327 ครั้ง )
พิธีเกษีณอายุราชการบุคลากร มจร วิทยาเขตหนองคาย ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 296 ครั้ง )
พิธีอัญเชิญ "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" ประดิษฐานบนหอพุทธศิลป์
( จำนวน 0 รูป / ดู 280 ครั้ง )
พิธีวางพวงมาพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 241 ครั้ง )
สอบวัดผลการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 290 ครั้ง )
โครการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 427 ครั้ง )
โครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 305 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสุนติสุข ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 119 รูป / ดู 2486 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th