ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 331 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสุนติสุข ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 119 รูป / ดู 2786 ครั้ง )
โครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 417 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 356 ครั้ง )
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. กับการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
( จำนวน 19 รูป / ดู 801 ครั้ง )
โครงการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู 435 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 96 รูป / ดู 2710 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
( จำนวน 17 รูป / ดู 682 ครั้ง )
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
( จำนวน 41 รูป / ดู 1456 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
( จำนวน 38 รูป / ดู 1122 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th