ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 391 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 327 ครั้ง )
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. กับการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
( จำนวน 19 รูป / ดู 727 ครั้ง )
โครงการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู 404 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 96 รูป / ดู 2444 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
( จำนวน 17 รูป / ดู 615 ครั้ง )
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
( จำนวน 41 รูป / ดู 1336 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
( จำนวน 38 รูป / ดู 1018 ครั้ง )
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
( จำนวน 58 รูป / ดู 1435 ครั้ง )
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 89 รูป / ดู 1919 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th