ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาพระปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 277 ครั้ง )
สอบวัดผลการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 350 ครั้ง )
โครการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 470 ครั้ง )
โครงการอบรมนิสิตเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 352 ครั้ง )
โครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสุนติสุข ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 119 รูป / ดู 3146 ครั้ง )
โครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 436 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 0 รูป / ดู 384 ครั้ง )
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. กับการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่
( จำนวน 19 รูป / ดู 855 ครั้ง )
โครงการอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย
( จำนวน 0 รูป / ดู 463 ครั้ง )
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( จำนวน 96 รูป / ดู 3107 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th