ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
( จำนวน 58 รูป / ดู 1602 ครั้ง )
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 89 รูป / ดู 2171 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
( จำนวน 119 รูป / ดู 2961 ครั้ง )
พิธีเททองพระพุทธรูป "พุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
( จำนวน 292 รูป / ดู 4565 ครั้ง )
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
( จำนวน 406 รูป / ดู 5300 ครั้ง )
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมนักวิจัยไทย-ลาว ครั้งที่ ๑
( จำนวน 88 รูป / ดู 2018 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕
( จำนวน 38 รูป / ดู 1018 ครั้ง )
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มจร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
( จำนวน 197 รูป / ดู 3883 ครั้ง )
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 60 รูป / ดู 1313 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 25 รูป / ดู 933 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th