ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุ
( จำนวน 17 รูป / ดู 745 ครั้ง )
โครงการอบรมพิธีกรทางพระพุทธศาสนา
( จำนวน 41 รูป / ดู 1578 ครั้ง )
โครงการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สกอ.
( จำนวน 38 รูป / ดู 1268 ครั้ง )
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
( จำนวน 58 รูป / ดู 1782 ครั้ง )
โครงการวันบูรพาจารย์รำลึก งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตหนองคาย
( จำนวน 89 รูป / ดู 2410 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
( จำนวน 119 รูป / ดู 3265 ครั้ง )
พิธีเททองพระพุทธรูป "พุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
( จำนวน 292 รูป / ดู 5296 ครั้ง )
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
( จำนวน 406 รูป / ดู 6059 ครั้ง )
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมนักวิจัยไทย-ลาว ครั้งที่ ๑
( จำนวน 88 รูป / ดู 2266 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕
( จำนวน 38 รูป / ดู 1118 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th