ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
( จำนวน 119 รูป / ดู 2692 ครั้ง )
พิธีเททองพระพุทธรูป "พุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
( จำนวน 292 รูป / ดู 4119 ครั้ง )
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
( จำนวน 406 รูป / ดู 4667 ครั้ง )
โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน การประชุมนักวิจัยไทย-ลาว ครั้งที่ ๑
( จำนวน 88 รูป / ดู 1839 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านเทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ ๑/๒๕
( จำนวน 38 รูป / ดู 940 ครั้ง )
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มจร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
( จำนวน 197 รูป / ดู 3452 ครั้ง )
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 60 รูป / ดู 1218 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 25 รูป / ดู 835 ครั้ง )
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ติดตามและประเมินนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเ
( จำนวน 25 รูป / ดู 863 ครั้ง )
ประมวลภาพถวายเทียนพรรษาสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 219 รูป / ดู 4038 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th