ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ติดตามและประเมินนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเ
( จำนวน 25 รูป / ดู 946 ครั้ง )
ประมวลภาพถวายเทียนพรรษาสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 219 รูป / ดู 4528 ครั้ง )
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
( จำนวน 0 รูป / ดู 316 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 154 รูป / ดู 3711 ครั้ง )
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
( จำนวน 6 รูป / ดู 380 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
( จำนวน 3 รูป / ดู 389 ครั้ง )
การประชุมคณะผู้ดำเนินการจัดประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาฯ เฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 30 รูป / ดู 1071 ครั้ง )
การประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 773 ครั้ง )
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [คณะครุศาสตร์]
( จำนวน 32 รูป / ดู 1251 ครั้ง )
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 95 รูป / ดู 2171 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th