ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
( จำนวน 0 รูป / ดู 296 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 154 รูป / ดู 3328 ครั้ง )
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
( จำนวน 6 รูป / ดู 354 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
( จำนวน 3 รูป / ดู 353 ครั้ง )
การประชุมคณะผู้ดำเนินการจัดประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาฯ เฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 30 รูป / ดู 972 ครั้ง )
การประชุมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 698 ครั้ง )
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ [คณะครุศาสตร์]
( จำนวน 32 รูป / ดู 1123 ครั้ง )
กิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 95 รูป / ดู 1916 ครั้ง )
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร วิทยาเขตหนองคา
( จำนวน 79 รูป / ดู 1783 ครั้ง )
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
( จำนวน 60 รูป / ดู 1069 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th