ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา มจร วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
( จำนวน 197 รูป / ดู 4375 ครั้ง )
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" ในวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
( จำนวน 60 รูป / ดู 1447 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 25 รูป / ดู 1017 ครั้ง )
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ติดตามและประเมินนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระเ
( จำนวน 25 รูป / ดู 1018 ครั้ง )
ประมวลภาพถวายเทียนพรรษาสังฆทาน ๙ วัด ประจำปี ๒๕๕๘
( จำนวน 219 รูป / ดู 5124 ครั้ง )
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี และร่วมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ"
( จำนวน 0 รูป / ดู 338 ครั้ง )
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 154 รูป / ดู 4157 ครั้ง )
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
( จำนวน 6 รูป / ดู 398 ครั้ง )
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
( จำนวน 3 รูป / ดู 418 ครั้ง )
การประชุมคณะผู้ดำเนินการจัดประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาฯ เฉลิมพระเกียรติ
( จำนวน 30 รูป / ดู 1145 ครั้ง )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th