ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการชมรมจิตอาสารัฐศาสตร์ (PVSC) ของนิสิตรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 7) 15 ก.ย. 61
ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่1/2561 หลักสูตรปริญญาตรี(ภาคปกติ) (อ่าน 92) 15 ก.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 9) 07 ก.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมพุทธรัฐศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 14) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน และโครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 20) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 15) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านกลยุทธ์การเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 22) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดสันติสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 14) 30 ส.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันบูรพาจารย์ และโครงการไหว้ครู/สามีจิกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 14) 30 ส.ค. 61
แจ้งให้นิสิตทุกรูป/คน ทำบัตรนิสิตใหม่ทุกชั้นปี (อ่าน 35) 15 ส.ค. 61
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 54) 08 ก.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th