ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมโครงการและร่วมพิธีวางพวงมาลา \ (อ่าน 17) 16 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 29) 07 ต.ค. 60
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคสมทบ) (อ่าน 310) 04 ต.ค. 60
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (อ่าน 192) 04 ต.ค. 60
พิธีรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 38) 28 ก.ย. 60
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th