ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่พัก/โรงแรมยอดนิยมใกล ้ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย (อ่าน 20) 06 พ.ค. 61
ที่พักสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาประจำปี 2561 (อ่าน 12) 06 พ.ค. 61
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๓ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๘ (อ่าน 25) 04 พ.ค. 61
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 61) 09 เม.ย. 61
สภามหาวิทยาลัย “อนุมัติปริญญา” แก่บัณฑิต ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (อ่าน 107) 27 มี.ค. 61
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 906) 13 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th