ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 18) 19 ส.ค. 60
“มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contest) อุท (อ่าน 48) 09 ส.ค. 60
ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 105) 25 มิ.ย. 60
กำหนดวันลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (อ่าน 81) 20 มิ.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) (อ่าน 102) 19 มิ.ย. 60
ตารางเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 380) 17 มิ.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒) (อ่าน 310) 16 มิ.ย. 60
กำหนดการโครงการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 323) 15 มิ.ย. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 689) 30 พ.ค. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 371) 23 พ.ค. 60
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องตารางสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑) (อ่าน 323) 23 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th