ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 14) 27 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก (อ่าน 115) 18 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร(ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 307) 18 พ.ย. 64
ตารางการเรียนการสอน Onsite และ Online ทุกระดับ (อ่าน 86) 14 พ.ย. 64
ประกาศตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ) (อ่าน 422) 14 พ.ย. 64
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 74) 04 พ.ย. 64
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (อ่าน 39) 03 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 92) 02 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร (ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 72) 02 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (อ่าน 50) 02 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 83) 19 ต.ค. 64
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร(ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 429) 09 ต.ค. 64
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (อ่าน 371) 08 ต.ค. 64
ข้อสอบกลาง MCU-Test ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 56) 08 ต.ค. 64
แบบฟอร์มใบสมัครนายกสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 289) 17 ก.ย. 64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (อาจารย์) (อ่าน 228) 14 ก.ย. 64
ลิ้งคืเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต (ภาคปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 66) 09 ก.ย. 64
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง วิชาการ (อ่าน 247) 02 ก.ย. 64
ใบสมัครผู้ลงสมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 293) 16 ส.ค. 64
มจร วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (อ่าน 359) 10 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 225) 18 มิ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 1141) 15 มิ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่1/2564 (อ่าน 417) 15 มิ.ย. 64
ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) (อ่าน 836) 12 มิ.ย. 64
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร (อ่าน 106) 12 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒) (อ่าน 635) 09 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 714) 09 มิ.ย. 64
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (อ่าน 86) 05 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒) (อ่าน 857) 01 มิ.ย. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 571) 01 มิ.ย. 64