ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) (อ่าน 13) 21 มี.ค. 61
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เรื่องตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ (ภาคเสาร์ - อาทิตย์) (อ่าน 333) 04 มี.ค. 61
ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (อ่าน 107) 20 ก.พ. 61
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 497) 13 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th