ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควตา) (อ่าน 197) 07 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 139) 31 มี.ค. 65
กำหนดการ โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนิสิต (English Camp) (อ่าน 158) 29 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ระดับบัณฑิตศึกษา) (อ่าน 228) 09 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 288) 05 มี.ค. 65
ประกาศเรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์) (อ่าน 227) 04 มี.ค. 65
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 148) 03 ก.พ. 65
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 126) 03 ก.พ. 65
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่องการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1820) 08 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 236) 27 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก (อ่าน 421) 18 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร(ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 681) 18 พ.ย. 64
ตารางการเรียนการสอน Onsite และ Online ทุกระดับ (อ่าน 376) 14 พ.ย. 64
ประกาศตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ) (อ่าน 855) 14 พ.ย. 64
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 432) 04 พ.ย. 64
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (อ่าน 241) 03 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 332) 02 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร (ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 322) 02 พ.ย. 64
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (อ่าน 249) 02 พ.ย. 64
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (อ่าน 223) 19 ต.ค. 64
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร(ภาคเสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 599) 09 ต.ค. 64
ประกาศ ตารางสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) (อ่าน 529) 08 ต.ค. 64
ข้อสอบกลาง MCU-Test ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 212) 08 ต.ค. 64
แบบฟอร์มใบสมัครนายกสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 608) 17 ก.ย. 64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (อาจารย์) (อ่าน 390) 14 ก.ย. 64
ลิ้งคืเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต (ภาคปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 198) 09 ก.ย. 64
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่ง วิชาการ (อ่าน 388) 02 ก.ย. 64
ใบสมัครผู้ลงสมัครนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 465) 16 ส.ค. 64
มจร วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ (อ่าน 570) 10 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 505) 18 มิ.ย. 64