ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศเผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ
ส่วนคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงิน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 
ประกาศขึ้นระบบกรมบัญชีกลาง (e-GP) ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สาธารณะชนได้ทราบโดยทั่วกัน จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,17:40   อ่าน 17 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th