ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 
# ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปโหลดเอกสารได้ที่ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงก่อนวันเสนอราคา 
# ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 945.87 KB


โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,21:40   อ่าน 13 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th