ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น"
พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และพระครูภาวนาธรรมโฆสิต 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร วิทยาเขตหนองคาย บรรจุวัตถุมงคลในองค์หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น ณ พุทธสถานป่าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น.
 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2558,16:47   อ่าน 603 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th