ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา โดยมีพระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการและมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์เพื่อการศึกษาวัดโพธิ์ชัย แก่พระนิสิตที่เรียนดีประพฤติดี วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,17:45   อ่าน 405 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th