ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดย พระครูปัญญาธรรมานุกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เป็นประธานพิธีเปิด, บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.สุรพล สุระพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ผู้ทรงคุณวุฒิ, ประธานพิธีปิดโดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,19:02   อ่าน 236 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th