ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และกล่าวปิดโครงการณ ห้องประชุม ๓๑๑ อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตหนองคาย วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๐ น.
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560,18:18   อ่าน 223 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th