ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
พิธีรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐
                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560,21:57   อ่าน 290 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th