ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
มจร วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”
มจร วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรมโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” (Knowledge Management to Organization Excellence)  ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจาก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำบุคลากรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย, ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ โดย พระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐” 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,17:25   อ่าน 112 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th