ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเปิดกองลูกเสือโดย คณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย, พิธีปิดโดยพระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย /พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ พระครูโพธิชยานุสิฐ ผอ.สำนักวิชาการ พร้อมนี้พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคายได้อธิษฐานจิตเครื่องแบบลูกเสือ และมอบให้กับ ผศ.วีระพันธ์ กาหาวงษ์ หัวหน้าคณะวิทยากรผู้ฝึกสอน เพื่อได้มอบแก่ผู้สำเร็จการเข้าฝึกอบรมต่อไป 
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,18:19   อ่าน 211 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th