ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมความรู้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู"น้องส่งพี่ พี่อาลัย สื่อสายใยครุศาสตร์สัมพันธ์" ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ"การปฏิบัติตนที่ดีของนิสิตในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย"บรรยายเรื่อง"การลงทะเบียนและการติดตามผลจากทะเบียนและวัดผล" โดย นายปัญญา ไชยสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ บรรยายเรื่อง "การใช้ระบบห้องสมุดและการยืมคืนหนังสือ" โดย นางอิงอร บุตรศรีผา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการออกไปปฏิบัติการสอนของนิสิต ชั้นที่ ๕ และขอรายงานตัวกลับสู่มหาวิทยาลัย พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา นายอาทิตย์ ลุนสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ และคณะ บรรยายในหัวข้อ"การออกไปปฏิบัติการสอนและการสังเกตุการสอน"บรรยายเรื่อง"กลยุทธ์การเขียนแผนและทำกิจกรรมในรงเรียน" โดย นายบุญฉัตรพงษ์ พิมพ์โพธิ์ และการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่อง"เทคนิคการสอบบรรจุเพื่อรับตำแหน่งข้าราชการครู" โดย นายสันติ โพธิ์สุข (ศิษย์เก่า พธ.บ. รุ่น ๖๐) พิธีปิดโครงการโดย พระครูปัญญาธรรมานุกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ผู้รับผิดชอบโครงการโดย : นายอนันต์ คติยะจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2561,17:41   อ่าน 331 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th