ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวกิจกรรม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร. รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับมอบหมายจาก รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุม ๓๑๑ อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาเขตหนองคาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย วงศ์จำปา รักษาการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และ นายคมจักร ศรีวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เป็นวิทยากร 
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2561,15:11   อ่าน 69 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th