ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปี
โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
โครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 "ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย ระยะที่ 12 (2560-2564)และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 2559,21:42   อ่าน 695 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th