ผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ)
กำหนดการวันลงทะเบียนชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
กำหนดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้หากเลยกำหนดนี้จะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบข้อบังคับต่อไป
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,19:31   อ่าน 82 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th