ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการชมรมจิตอาสารัฐศาสตร์ (PVSC) ของนิสิตรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นวิถีพุทธ เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาสิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.44 KB


โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2561,14:39   อ่าน 35 ครั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th