ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์)
ประกาศส่วนงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.),
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 612.99 KB
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,09:05   อ่าน 228 ครั้ง