ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
ประกาศส่วนงานวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เรื่อง : ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.), ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.),
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรประกาสนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร (ป.พก.)
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499.51 KB
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,11:25   อ่าน 289 ครั้ง