ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บริการวิชาการแก่สังคม
การวิจัย : ทิศทางของการจัดเตรียมองค์ความรู้เพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา (อ่าน 1097) 11 ก.ย. 57
ตามรอยพระยุคลบาท : ร่วมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคมไทย (อ่าน 11988) 16 ก.ค. 57
พระพุทธศาสนากับแนวทางการปรองดองของสังคมไทย (อ่าน 2855) 16 ก.ค. 57