ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พระศรีญาณวงศ์,ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
สารบัญเว็บไซต์
สายตรงรองอธิการบดี
บุคลากร
การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM
แหล่งสืบค้น/งานวิจัย
เหลียวหลังแลหน้า "มหาจุฬาฯ วิทยาเขตหนองคาย"
ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 529) 23 ม.ค. 59
เตรียมความพร้อมพิธีเททอง "พระพุทธลีลามหาจุฬามงคลญาณ" วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 537) 21 ส.ค. 58
ความก้าวหน้าการสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อพระพุทธร่มเย็น" (อ่าน 602) 27 มิ.ย. 58
ความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย (อ่าน 669) 07 พ.ค. 58
ความก้าวหน้าการก่อสร้างหอพุทธศิลป์ (อ่าน 682) 07 เม.ย. 58
ความก้าวหน้าการก่อสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 764) 10 มี.ค. 58
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓  โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒
www.mcunk.ac.th