อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาคารศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 373) 23 ก.ค. 63
หอพุทธศิลป์ (อ่าน 317) 23 ก.ค. 63
อาคารเรียนอเนกประสงค์ (อ่าน 459) 24 ก.พ. 63
อาคาร สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 565) 03 ต.ค. 61
ห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อ่าน 929) 06 ก.ค. 59
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (อ่าน 714) 06 ก.ค. 59
แผนที่การเดินทาง (อ่าน 3736) 10 ธ.ค. 58
ภาพมุมสูง (อ่าน 1002) 29 มิ.ย. 58